หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> REO GO GREEN >> TOR-GreenOffice >> จำนวนผู้เข้าชม: 862 ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการและการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green

TOR-GreenOffice - ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการและการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green

รายนามผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการและการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green


ที่ปรึกษาโครงการ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรพิมล  วราทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล หัวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ประสานหลักสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค]
ชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
อีเมล์ seezaa[@]gmail.com
ID Line : seezaa113
โทรศัพท์มือถือ : 085 2653951
โทรศัพท์สำนักงาน 02 298 5653, 02 278 8400 - 7 ต่อ 1661


นางสาวงามนิจ อนุศาสนี [ประสานหลักสำนักงานสีเขียวภาพรวม]
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อีเมล์ myniddy@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 086 147 4936
โทรศัพท์สำนักงาน 02 298 5653, 02 278 8400 - 7 ต่อ 1661


ผู้ประสานงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค