หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> REO GO GREEN >> TOR-GreenOffice >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,130 ใบสมัครสำนักงานสีเขียว

TOR-GreenOffice - ใบสมัครสำนักงานสีเขียว

 

ใบสมัครสำนักงานสีเขียว
[ใบสมัครWORD][ใบสมัครPDF]

 

 คำถามถามบ่อย

1. นิยามของสำนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการคือ
ตอบ นิยาม "สำนักงาน" ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผู้ที่ทำงานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ภายในที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำ ลานจอดรถ พื้นที่รับรองของเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย "