หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> REO GO GREEN >> TOR-GreenOffice >> จำนวนผู้เข้าชม: 5,474 แบบประเมินเบื้องต้น

TOR-GreenOffice - แบบประเมินเบื้องต้น

แบบประเมินเบื้องต้น 

แบบประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น เป็นแบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเพื่อขอคำรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งตามหมวดต่างๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด และแนบเอกสารหลักฐาน (รูปภาพกิจกรรม ตารางบันทึกผล หนังสือหรือบันทึกข้อความภายใน)แนบประกอบการรับสมัคร ทางโครงการจะกำหนดการส่งแบบประเมินเบื้องต้นและพิจารณารายละเอียดเพื่อสรุปประกอบการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศ ในลำดับต่อไป 

แบบประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น
[WORD][PDF]

 

แบบประเมินเบื้องต้นฯ ในบางข้อจะมีฟอร์มเฉพาะสำหรับกรอกข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม ด้านล่าง

ฟอร์มที่ 1.1-1 ฟอร์มที่ 1.1-2  ฟอร์มที่ 1.1-3 ฟอร์มที่ 1.1-4
ฟอร์มที่ 1.2 ฟอร์มที่ 3.1 ฟอร์มที่ 3.2  ฟอร์มที่ 4.1
ฟอร์มที่ 5.1 ฟอร์มที่ 5.2 ฟอร์มที่ 6.1 ฟอร์มที่ 7.1
ฟอร์มที่ 7.2 ภาคผนวก ข    

 

แบบฟอร์มประกอบแบบประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น
[รวมForm Excel][รวมForm PDF]

 

 คำถามที่ถามบ่อย

1. หากมีการดำเนินงานในหมวดการประเมินนั้นๆแล้วแต่หลักฐานไม่ตรงกับที่กำหนดสามารถแนบส่งได้หรือไม่
ตอบ ได้

2. จะต้องส่งแบบประเมินเบื้องต้นเมื่อไหร่
ตอบ ส่งแบบประเมินเบื้องต้น พร้อมกับใบสมัครได้เลย หรือสามารถส่งใบสมัครมาที่ผู้ประสานงานก่อนแล้วส่งแบบประเมินเบื้องต้นส่งตามมาทีหลัง ทั้งนี้ หากในการคัดเลือกแบบประเมินเบื้องต้นส่งมาพร้อมกันจะพิจารณาแบบประเมินที่ส่งมาก่อน

3. ส่งด้วยวิธีไหน
ตอบ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถรวบรวมเอกสาร และแนบไฟล์ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ให้กับผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่