หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> REO GO GREEN >> TOR-GreenOffice >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,525 คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office

TOR-GreenOffice - คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office

การแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการจัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งลำดับแรกจะต้องพิจารณาบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานที่เคยผ่านการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วไม่มีบุคลากรตามคุณสมบัติขั้นต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวระดับพื้นที่
1.ตรวจประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับพื้นที่ 
2.ให้คำปรึกษาแนะนำเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และให้ข้อเสนอแนะสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
3.ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับประเทศ


คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่