รายชื่อหน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงานที่ปรึกษา หน่วยงาน จังหวัด
1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน น่าน
2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลำปาง
3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ลำปาง
4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลำปาง
5 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านสา ลำปาง
6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เทศบาลตำบลสบปราบ ลำปาง
7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลำปาง
8 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นครปฐม
9 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เทศบาลตำบลบางเลน นครปฐม
10 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 โรงพยาบาลพุทธมณฑล นครปฐม
11 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 สำนักงานสรรพากรภาค 6 นครปฐม
12 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เทศบาลตำบลดอนยายหอม นครปฐม
13 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 โรงพยาบาลห้วยพลู นครปฐม
14 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เทศบาลตำบลมาบแค นครปฐม
15 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 โรงพยาบาลสามพราน นครปฐม
16 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สถาบันทันตกรรม นนทบุรี
17 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
18 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นนทบุรี
19 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
20 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี
21 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย นนทบุรี
22 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
23 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
24 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
25 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด นนทบุรี
26 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นนทบุรี
27 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  นนทบุรี
28 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี
29 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครนายก นครนายก
30 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว
31 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล (โรงงานเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนสระบุรี) สระบุรี
32 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานเขาวง  สระบุรี
33 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
34 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สกลนคร 
35 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
36 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย หนองคาย
37 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม นครพนม
38 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ศูนย์เพาะชำกล้ำไม้อุดรธานี อุดรธานี 
39 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) อุดรธานี 
40 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10 (อุดรธานี) อุดรธานี
41 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เทศบาลตำบลหนองบัว  อุดรธานี
42 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เทศบาลตำบลสังคม  หนองคาย
43 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ หนองคาย
44 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย  หนองคาย 
45 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลนำพู่  อุดรธานี
46 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท  หนองคาย 
47 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
48 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด
49 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด
50 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
51 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
52 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เทศบาลตำบลน้ำพอง ขอนแก่น
53 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เทศบาลตำบลฝาง ขอนแก่น
54 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ มหาสารคาม
55 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เทศบาลตำบลหนองเต็ง จ.บุรีรัมย์
56 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์
57 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 1 จ.บุรีรัมย์
58 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 จ.บุรีรัมย์
59 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มที่ 5 ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลสตึก จ.บุรีรัมย์
60 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เทศบาลตำบลสตึก จ.บุรีรัมย์
61 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสตึก จ.บุรีรัมย์
62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
63 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา
64 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เทศบาลตำบลเมืองแก จ.สุรินทร์
65 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
66 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
67 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานเทศบาลตำบลพนา  อำนาจเจริญ
68 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สวนสัตว์อุบลราชธานี อุบลราชธานี
69 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
70 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อุบลราชธานี
71 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ยโสธร
72 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาล มุกดาหาร
73 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
74 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
75 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอเมือง ศรีสะเกษ
76 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เทศบาลตำบลน้ำปลีก  อำนาจเจริญ
77 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เทศบาลตำบลนาเยีย  อุบลราชธานี
78 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี    ชลบุรี 
79 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี    จันทบุรี 
80 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา   ฉะเชิงเทรา
81 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ชลบุรี 
82 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ชลบุรี 
83 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   ชลบุรี
84 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์    ชลบุรี
85 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา
86 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ระยอง
87 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ระยอง
88 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี
89 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
90 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
91 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ชุมพร
92 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
93 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี
94 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 โรงเรียนจอย สุราษฎร์ธานี
95 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
96 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
97 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานเทศบาลตำบลคอหงษ์ สงขลา