หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,357 REO GO GREEN

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - REO GO GREEN

โครงการ : การส่งเสริมการบริโภค การบริการและการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เหตุผลความจำเป็น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G-Green) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กร ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับมีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การขยายการดำเนินโครงการครอบคลุม และสอดคล้องกับพื้นที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ทราบและส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางมากขึ้น

3. ขอบเขตการดำเนินงาน
3.1 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
3.2 โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 

Green Production Green Office


4. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561

5. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 แห่ง
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 10

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานประกอบการ หน่วยงานและองค์กร มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี