หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 940 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

  • สามารถจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ และ 2 บริการ ได้แก่

กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป น้ำยาลบคำผิด แฟ้มกระดาษ ซองเอกสาร แบตเตอรี่ปฐมภูมิ บริการทำความสะอาด บริการโรงแรม และอื่นๆ เช่น ได้พิจารณาระบุข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรายการจ้างกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำสื่อ การจัดซื้อของที่ระลึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production เป็นต้น