หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,481 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้การกำหนดนโยบายการใช้พลังงานและทรัพยากร อ้างอิง https://goo.gl/2WnJcg
การกำหนดนโยบาย
ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงาน
กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการดำเนินงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะปรับปรุงและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและแผนพลังงานทุกปี

ข้อมูลการใช้พลังงาน ประเภทไฟฟ้า
จากการรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน พบว่า
• มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 876,821.95 หน่วยไฟฟ้า
• มีค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 97,424.66 หน่วยไฟฟ้า
• ในปีงบประมาณ 2561 มีค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 คิดเป็น 5,363.10 หน่วยไฟฟ้าต่อเดือน และ 14,494.28 หน่วยไฟฟ้าต่อเดือน ตามลำดับ
• ในปีงบประมาณ 2561 สามารถลดใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของปี 2559 และร้อยละ 12.95 ของปี 2560
• แนวโน้มค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนแยกรายสำนักศูนย์กอง มีการใช้ไฟเฉลี่ยต่อเดือนลดลง
• การใช้ไฟบริเวณชั้น 2 ของอาคาร มีการใช้พลังงานลดลงสูงสุด ที่ 2,708 หน่วยไฟฟ้า
• การใช้ไฟบริเวณร้านชิม&ชม มีการใช้พลังงานลดลงต่ำสุด ที่ 71.52 หน่วยไฟฟ้า

ตารางแสดงรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2559 -2561

 

กราฟแสดงรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2559 -2561


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมติดตามผลการใช้ทรัพยากรประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ข้อมูลการใช้พลังงาน ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง
จากการรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน พบว่า
• มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 49,959.7 ลิตร
• มีการใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 47,521 ลิตร
• มีการใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ จำนวน 2,437 ลิตร
• มีค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันดีเซลต่อเดือน 5,280 ลิตรต่อเดือน
• มีค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ จำนวน 270 ลิตรต่อเดือน
• ในปีงบประมาณ 2561 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยน้อยกว่า ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 คิดเป็น 1,158.83 และ 1,259 ลิตรต่อเดือน ตามลำดับ
• ในปีงบประมาณ 2561 สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 17.99 ของปี 2559 และร้อยละ 19.26 ของปี 2560

ตารางแสดงข้อมูลการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง  ปี 2559 - 2561

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการกำกับติดตามการใช้พลังงาน ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ โดยมีสาระเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง มากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/M6ndhd


3.3 ข้อมูลการใช้น้ำประปา

ตารางแสดงรายละเอียดการใช้น้ำประปา ปี 2559 - 2561

จากการรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน พบว่า
• มีการใช้น้ำประปารวมทั้งสิ้น 7,816 ลิตร
• มีค่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่อเดือน 868.44 ลิตรต่อเดือน
• ในปีงบประมาณ 2561 มีค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาน้อยกว่า ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 คิดเป็น 3,603 และ 3,006 ลิตรต่อเดือน ตามลำดับ
• ในปีงบประมาณ 2561 สามารถลดการใช้น้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 31.55 ของปี 2559 และร้อยละ 27.78 ของปี 2560

 


3..4 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรอื่นๆ
• ประเภทกระดาษ
กำหนดมาตรการลดการใช้กระดาษ โดย 
1. หนังสือสำเนาคู่ฉบับ ใช้กระดาษประเภท Reuse
2. เอกสารแนบ ใช้ระบบการฝากไฟล์เพื่อดาวน์โหลด และกำหนดสัญลักษณ์ QR CODE และ ลิงค์ URL
3.  เพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ เช่น ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ จองห้องประชุมออนไลน์ กรอกแบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น • ประเภทหมึกพิมพ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรการในการลดเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะเป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น และในปีงบประมาณ 2561 ได้ติดตามผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์ พบว่า
- มีการจัดซื้อหมึกพิมพ์รวมทั้งสิ้น 2,297,716.90 บาท
- ในปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่าการจัดซื้อหมึกพิมพ์ น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 คิดเป็น 692,527.59 และ 278,021.69 บาท ตามลำดับ
- ในปีงบประมาณ 2561 สามารถลดการจัดซื้อหมึกพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 23.16 ของปี 2559 และร้อยละ 10.79 ของปี 2560

ตารางแสดงรายละเอียดการการจัดซื้อหมึกพิมพ์แยกรายสำนัก/ศูนย์/กอง ปี 2559 - 2561