หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 718 การบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การบริหารจัดการองค์กร

น้ำเสีย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548

คลิ๊กเพื่อดูผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561 

พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสง สว้าง และเสียง พ.ศ. 2549

สิ่งปฏิกูล

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 เหตุรำคาญ   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำ จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2540
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข พ.ศ.2546
กฎกระทรวง ว่าด้วย อัตรา ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำ งานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

พลังงาน

พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535

สุขภาพ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5 (2535)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10) พ.ศ. 2545กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  -ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.7 (2540) เรื่องเดียว ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่13) พ.ศ.2546 เรื่องเดียวกัน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามประราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 *ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 ลงวันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย **เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย (ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ) **

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 21 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

มติคณะรัฐมนตรี

น้ำเสีย