หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 607 การบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การบริหารจัดการองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร 

การประชุม GreenOfficeBoard-2561
การประชุมGreenOfficeBoard-2561
การประชุม GreenOfficeBoard 3-2561[1][2]
การประชุม GreenOfficeBoard 4-2561[1][2]
การประชุม GreenOfficeTeam-2561[1][2][3][4]
การประชุม GreenOfficeAuditor-2561 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว 2561
ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว 2561
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

การระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร