หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> คณะทำงาน GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,118 รายชื่อคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office Team

คณะทำงาน GREEN OFFICE - รายชื่อคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office Team

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office Team กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ท่าน

 1. นางสาวปรีดารัตน์  พลละเอียด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 2. นางยุพิน  บัวจันพอ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 3. นางสาวพรจิต  มุงวงษา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 4. นางสาวอุไร  เกษมศรี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ท่าน

 1. นางสาวสุรภา  จันทรสมบัติ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 2. นางพจนารถ  จันทนี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 3. นางสาวกชพร  สีมันตะ  เจ้าพนักงานธุรการ
 4. นางสาวธันยากร  จอดเกาะ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 5. นางสาวชลิตตา  สมารังคสุต  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน - ท่าน

 1. นางสาวลำพูล  กลั่นเชื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวศิริกุล  ดิษฐเจริญ  พนักงานธุรการ ระดับ 3

เลขานุการกรม จำนวน 4 ท่าน

 1. นางนิรมล  กาฬอ่อนศรี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 2. นางพรสวรรค์  ภู่มณี  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 3. นายชัชวาลย์  อุดมพันธ์  เจ้าพนักงานชำนาญงาน
 4. นางศิริพร  ตลอดไชสงค์  พนักงานธุรการระดับ 3

กองส่งเสริมและเผยแพร่ จำนวน 2 ท่าน

 1. นายปัณชญา  พัฒนสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 2. นายสัญญา  จงจิตร  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ท่าน

 1. นางสาวอนงค์นาฎ  อินสุธา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 2. นางสาวเครือวัน  แจ่มรัฐ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. นายวรรวรรณ  รุจิวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ท่าน

 1. นางสาวอัญชลี  พงษ์คำมูล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 2. นายชินบัญชร์ รักษาจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. นางสาววรทลี  เต็มประเสริฐ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 4. นางสาวปาริชาต  รัตนวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน - ท่าน

 1. นายสมพจน์  เตชะมีนา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวณัจยา  คงสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 3. นางสาวลักขณา   มุ่งวัฒนา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 4. นางสาวสุดาลักษณ์  บัวล่า  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 5. นางสาวปุณยนุช  ชิณบุตร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม