หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> คณะทำงาน GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 896 รายชื่อคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office Auditor

คณะทำงาน GREEN OFFICE - รายชื่อคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office Auditor

คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office Auditor กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ท่าน

 1. นายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 2. นางสมทรง  ปรีรอด  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 3. คุณอารีรัตน์  จากสกุล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ท่าน

 1. นางสาวจรรยพร  กลิ่นบุปผา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 2. นางสาวเกศิรี  ชาญพิทยกิจ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 3. นายวิทยา  ขำศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 ท่าน
1. นางสาวสกลรัตน์  พรรุ่งเรืองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการกรม จำนวน 4 ท่าน

 1. นางกัญญา  สำนองคำ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 2. นางทัดทรวง  สุขสว่าง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 3. นางสาวอรอัญญา  ไหลประดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กองส่งเสริมและเผยแพร่ จำนวน 2 ท่าน

 1. นายบุญสม  สุวรรณสุข  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
 2. นายชัยพร  จันทะวัง  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ท่าน

 1. นางสาวสุภาพันธ์  สังข์คร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 2. นางสาวอัมราภรณ์  ผดุงชีพ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 3. นายอภิวัฒน์  ภิรมย์รื่น  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน

 1. นายเกียรติยศ  บูรณะสัมฤทธิ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน - ท่าน

 1. นายดำรงศักดิ์  จันทร์วิไล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 2. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 3. นายนิรวัฒน์  นิจวัฒน์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 4. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม