หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,492 คณะทำงาน GREEN OFFICE

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 - คณะทำงาน GREEN OFFICE

การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวขึ้น

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 96/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 330/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 750/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด update

รายชื่อคณะทำงานภายใต้คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 750/2560
1. คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE BOARD) ดูรายละเอียด
2. คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE TEAM) ดูรายละเอียด
3. คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (GREEN  AUDITOR) ดูรายละเอียด


 

1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประกาศนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 750/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแต่เดิมได้กำหนดให้คณะทำงานทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุง ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในรูปแบบประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 • ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม บนหลักพื้นฐานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • เลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลด/ละ/เลิก การใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟมภายในอาคาร
 • ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยการจัดการขยะแบบ 3Rs มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะต้นทาง และมีการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างสภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียวและเอื้อต่อการทำงาน
 • กำหนดให้ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบ ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 • การระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

 แนวทางการระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ผังกระบวนการทำงาน จากการระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ที่มีนัยสำคัญสูงของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ได้แก่ ปัญหาการจัดการขยะ และนัยสำคัญปานกลาง ได้แก่ ไฟฟ้า และ กระดาษ

ทั้งนี้ นอกจากจะพิจารณาจากแนวทางการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์กิจกรรมครอบคลุมถึงเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินตามคู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียวแล้ว ทางหน่วยงานยังพิจารณาจาก กิจกรรมภาพรวมของหน่วยงาน การปฏิบัติตัวของพนักงาน ภารกิจงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวกที่ 1


 • การทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 21 รายการ และได้ปรับปรุงและทบทวนข้อกฎหมายอีกครั้ง โดยได้เพิ่มรายการทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 25 รายการ และได้ปฏิบัติสอดคล้องครบทุกรายการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2558 - 2560

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่.pdf
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549
 • พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
 • กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตรค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545

และคณะทำงานได้มีจำนวนที่สืบค้นเพิ่มเติม  จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

 • ประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
 • กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561
 • การกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

แนวทางและผู้รับผิดชอบในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดทำรายการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว สอดคล้องกับคู่มือการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และกำหนดเป็นระดับคะแนน เพื่อถ่ายทอดให้แต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีจำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 • องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ /สำนัก/ศูนย์/กอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 • กำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
 • ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการสำนักงานสีเขียวเป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนดไว้
 • ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับรองเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • รับรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการโครงการสำนักงานสีเขียวของสำนัก/ศูนย์/กอง
 • รับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนัก/ศูนย์/กอง

 • องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office Team) สำนัก/ศูนย์/กอง ภายใต้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อสอดรับกับนโยบาย ในองค์ประกอบที่ 2 จะประกอบด้วย ผู้แทน/สำนัก/ศูนย์/กอง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 • ประสาน ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board)
 • รวมรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
 • องค์ประกอบที่ 3 คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditor) ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนัก/ศูนย์/กอง (ระดับชำนาญการขึ้นไป) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวของสำนัก/ศูนย์/กอง พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม