หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 991 ติดต่อหน่วยงาน

GREEN OFFICE - ติดต่อหน่วยงาน

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 022985653

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
นางสาวงามนิจ อนุศาสนี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ใจ  ธนพิศิษฐ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

รถประจำทางที่ผ่าน
รถเมล์สาย 8 , 27, 29, 34, 38, 39, 54
รถปอ.8 , ปอ.28, ปอ.29, ปอ.38, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510
รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์