หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> จำนวนผู้เข้าชม: 5,046 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2561

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2561
สำนักงานสีเขียว ปี 2561
โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือสมัครลงทะเบียนสมาชิกโครงการสำนักงานสีเขียว Register

สำหรับสมาชิกรายเก่า รายใหม่ และอยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน 

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว[E-BOOK]

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office
ผู้เขียน รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560 จำนวน 2000 เล่ม ISBN : 978-616-316-377-6

Introduction Green Office 2018 File1

ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Introduction Green Office 2018-2

ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Green Office Criteria

โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล