หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> จำนวนผู้เข้าชม: 28,082 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2561

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2561
สำนักงานสีเขียว ปี 2561
โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือสมัครลงทะเบียนสมาชิกโครงการสำนักงานสีเขียว Register

สำหรับสมาชิกรายเก่า รายใหม่ และอยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน 

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว[E-BOOK]

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office
ผู้เขียน รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560 จำนวน 2000 เล่ม ISBN : 978-616-316-377-6

Introduction Green Office 2018 File1

ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Introduction Green Office 2018-2

ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Green Office Criteria

โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไฟล์นำเสนอแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office 2561

แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

CF-Calculator Excel

โปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานโรงแรม และอื่นๆ

ประสบการณ์ความสำเร็จในโครงการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ความสำเร็จในโครงการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ
กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม