หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 24,504 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2560

GREEN OFFICE - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2560
สำนักงานสีเขียว ปี 2560
โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำเนินงาน Green Office 2560

โดย ดร.พรพิมล วราทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2560 [pdf]

โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือสมัครลงทะเบียนสมาชิกโครงการสำนักงานสีเขียว Register

สำหรับสมาชิกรายเก่า รายใหม่ และอยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน 

ThaiGreenProcurementByPCD

โดย นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

CarbonFootprintForOffice By TGO

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว[E-BOOK]

คู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office
ผู้เขียน รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560 จำนวน 2000 เล่ม ISBN : 978-616-316-377-6

DEQPGreenOffice2017_PDF_Presentation by Dr.PornpimolVarathorn

การดำเนินงาน Green Office 2017:โดย ดร.พรพิมล  วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ ระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

GreenStandardProject_PDF_Presented by Asst.Prof.SiamArunMU

ข้อกำหนดแนวทางการประเมินโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Standard) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ ระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

KUGreenLibrary_GOffice PDF Presented by Dr.AreeT

การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว_หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ ระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

KUGreenLibrary-Standard PDF Presented by Dr.AreeT

การดำเนินงานมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และเครือข่ายมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวประเทศไทย โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ ระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

PEAGreenOffice_Presented by Dr.JuttinutL.

การดำเนินงาน Green Office ระดับองค์กรของสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคทั่วประเทศ โดย ดร.จุติณัฏฐ์ ลิมปนันท์วดี รองผอ.ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค