หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,783 ประวัติกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - ประวัติกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา


ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม


กลุ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสว่างแดนดินเข้ามาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยแนะนำให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรม ด้านการทอผ้า จำนวน 35 คน และมีการพัฒนาการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการทอผ้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงภูมิปัญาท้องถิ่นเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อสร้างอาคารทรงไทย เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกองทุนทางสังคม สนับสนุน จัดตั้งให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน"

พ.ศ. 2545 กลุ่มได้ส่งผ้า "ลายหินปราสาทขอม" เข้าประกวดลายผ้าประจำจังหวัดสกลนคร ประเภทผ้าฝ้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่ง นายทวีป เทวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และเปลี่ยนชื่อลายผ้าใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งธรรมะ และมีหนองหารเป็นเอกลักษณ์สำคัญ จึงตั้งชื่อว่า "ลายสะเด็ดธรรม"


พ.ศ. 2546 กลุ่มลงทะเบียนเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรระดับอำเภอ ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ได้รับการคัดสรรระดับประเทศ มาตรฐานสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว


ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ : นางคำพูล  สุราชวงศ์ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 095 169 2633 
แผนที่และที่ตั้งศูนย์ ClicK