หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN HOTEL >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 696 รายงานสรุปจำนวนฉลาก

รายงาน - รายงานสรุปจำนวนฉลาก

G Hotel รวมทั้งสิ้น 97 ฉลาก

ประเภทฉลาก ปี จำนวน
G ทองแดง 2559 3
2558 15
2557 21
รวม 39
G เงิน 2558 5
2557 14
รวม 19
G ทอง 2559 4
2558 18
2557 17
รวม 39
รวมทั้งสิ้น 97