หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 302,632 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อวารสาร - อื่น ๆ
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 8
เดือนที่วาง : 1
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 27 เมษายน 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : TSM60-Final.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : ฉบับ
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ :           ในปีที่ผ่านมา นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และของปวงชนชาวไทย เมื่อได้รับทราบว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตแล้ว ในฐานะพสกนิกร
ที่จงรักภักดี สิ่งที่พวกเราทำได้คือร่วมทำความดีสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงของเรา
โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สิ่งหนึ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากการทรงงานตลอด 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำ
มาปฏิบัติได้ก็คือ จิตใจที่เป็นผู้ให้ จิตใจที่เป็นผู้เสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา
เพื่อท􀄗ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม ต่อสาธารณะ อย่างเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
หรือที่เราเรียกว่า จิตอาสา นั่นเอง จิตอาสานั้น เป็นคุณสมบัติที่ส􀄗ำคัญของผู้เป็นอาสาสมัคร
ดังเช่นพี่น้องเครือข่าย ทสม. ทุกท่าน อุทิศตน เสียสละ เข้ามาท􀄗ำงานเพื่อส่วนรวมในการ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          วารสาร เครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับนี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง นำเสนอเรื่องราว
จิตอาสาและกิจกรรมดี ๆ ของเครือข่าย ทสม. ผู้เดินตามรอยพระบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9
และเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนฉบับที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 38
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pailin@deqp.mail.go.th