หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 302,924 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : รายงาน - รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท Low Carbon City ในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : -
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 4
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 13 เมษายน 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : 01._DEQP_LCSs-FinalReport-MainReport.pdf เปิด เปิด
URL e-book : https://www.deqp.go.th/media/images/F/69/01._DEQP_LCSs-FinalReport-MainReport.pdf
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 94
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : tasanhod@gmail.com