หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,187 สรุปสถานภาพของโรงเรียนอีโคสคูล

รายงาน - สรุปสถานภาพของโรงเรียนอีโคสคูล


รวมทั้งสิ้น 197 โรงเรียน

ปี สถานะโรงเรียน จำนวนโรงเรียน
2550 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล 41
รวม 41
2555 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล 18
รวม 18
2556 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล 32
รวม 32
2558 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล 55
รวม 55
2559 ส่งใบสมัคร 8
รวม 8
2560 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล 34
ส่งใบสมัคร 5
รวม 39
2561 ส่งใบสมัคร 4
รวม 4
รวมทั้งสิ้น 197