หน้าหลัก >> ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 142 ขึ้นทะเบียน

ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม - ขึ้นทะเบียน
  ข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
 • ที่อยู่สำนักงานใหญ่ • ที่อยู่สำนักงานสาขา • ตัวแทนขององค์กรเอกชน • ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ด้านทรัพยากรดิน   
  ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ   
  ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน   
  ด้านทรัพยากรพลังงาน   
  ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
  ด้านความหลากลายทางชีวภาพ   
  ด้านทรัพยากรป่าไม้   
  ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า   
  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
  ด้านการบริหารจัดการขยะ   
  ด้านมลภาวะ   
  ด้านอื่น ๆ   
 • เอกสารหลักฐาน


 • (ผลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง หรือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา และเป็นประจักษ์ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

 • (ประวัติความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างขององค์กร คณะกรรมการ วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี)

 • (หนังสือรับรองยืนยันสถานะการเป็นองค์กรเอกชนที่มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง หรือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเฉพาะด้านที่ได้ระบุมา)
 • ตัวอย่างภาพกิจกรรม

 • ภาพตัวอย่าง

 • ภาพตัวอย่าง

 • ภาพตัวอย่าง

 • ภาพตัวอย่าง

 • ภาพตัวอย่าง
 • ภาพหน่วยงาน และพิกัดองค์กร

 • ภาพตัวอย่าง

 • เว็บไซต์ช่วยหาตำแหน่งพิกัด
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  มากที่สุด         มาก         ปานกลาง         น้อย         น้อยที่สุด
** ขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ