2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetlands Day 02 กุมภาพันธ์ 2565  71  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2 กุมภาพันธ์"วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก"

มนุษย์เราพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ชุ่มน้ำได้ลดจำนวนลงและเสื่อมโทรมลดอย่างเห็นได้ชัด สิ่งมีชิวิตบนโลกนี้ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต แต่เมื่อพื้นที่ชุ่มน้ำหายไป น้ำก็หายไปเช่นเดียวกัน เพราะพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
ถึงเวลาหรือยัง ? ที่ควรหยุดทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำก่อนที่มวลมนุษย์ชาติจะไม่มีน้ำให้ใช้ดำรงชีวิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปีนี้ มาตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำกันครับ

31 มกราคม 2565  123

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01 กุมภาพันธ์ 2565  33

สส. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ" ผ่านระบบออนไลน์