สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 มกราคม 2565  123  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จำทำแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฎิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน อันนำไปสู่การวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติราชการและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป

          จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ผ่านจุดบริการ Click ลิ้งค์ https://ocsc.go.th/wfhsurvey2022  หรือสแกนผ่าน QR Code    31 มกราคม 2565  67

ฉลองเทศกาลตรุษจีน แบบรักษ์โลก ลดฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ

02 กุมภาพันธ์ 2565  72

2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetlands Day