ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 05 มกราคม 2565  160  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ด้วยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เอกชน และภาคประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

          กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจ ตามลิงค์ (คลิก) หรือแสกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อจะได้พิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

*** โดยทางกองพัฒนาบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จะแจกของที่ระลึกด้วย (กระเป๋าผ้า รักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยการสุ่มผู้โชคดี จำนวน 30 รางวัล05 มกราคม 2565  18

5 มกราคม วันนกแห่งชาติ

06 มกราคม 2565  4533

เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565