ทส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อต่อยอด โครงการสำนักงานสีเขียว กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 21 ธันวาคม 2564  39  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคุณนัยนา ยังเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Corporate Affairs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว และได้รับผลการประเมินและรับรองให้เป็นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 พร้อมทั้งขอหารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อต่อยอดโครงการสำนักงานสีเขียว โดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคเอกขนในแคมเปญปฏิบัติการแข่งขันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และในโอกาสนี้ ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มอบอาหารบำรุงพืชที่ผลิตจากกระบวนการแปรรูปชยะเศษอาหารขององค์กรจำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อให้กระทรวงฯ นำไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ณ ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม