สถานการณ์ความเข้มข้น ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2) 16 ธันวาคม 2564  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม atmosphericCO2 atmosphericCH4 atmosphericN2O GHG

สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2)
>> ตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 413.93 ppm
>> ตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) : 411.51 ppm
>> เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) อยู่ 2.42 ppm
>> เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 1850 (พ.ศ. 2393) อยู่ 128.93 ppm
(ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด Mauna Loa ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา)
สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเฉลี่ยของโลก เดือนกรกฎาคม 2021 (พ.ศ. 2564)
>> ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : 413.66 ppm
>> ก๊าซมีเทน (CH4) : 1.8866 ppm
>> ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) : 0.3342 ppm
(ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอ้างอิงในเครือข่าย NOAA กระจายทั่วโลก)
** ppm คือ parts per million (หนึ่งส่วนในล้านส่วน)
แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),

15 ธันวาคม 2564  59

รีไซเคิลมลพิษทางอากาศ สร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

17 ธันวาคม 2564  38

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล