5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก 05 ธันวาคม 2564  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันดินโลก ข่าวสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม nextnormal ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ธันวาคม “วันดินโลก” คณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยมุ่งหวังให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ “ดิน” ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่าสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ในด้านการพัฒนาการเกษตร ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเชื้อเพลิง ดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มนุษย์ใช้ดินเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและเมือง เป็นที่ทิ้งขยะ เป็นตัวกรองและทำน้ำให้สะอาด อีกทั้ง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

03 ธันวาคม 2564  29

ทส. จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสูาสมดุล"

03 ธันวาคม 2564  14

ทส. ร่วมลงนาม MOU ขยายระยะเวลาโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"