โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (BCG Model) 18 พฤศจิกายน 2564  16  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม BGC Model

จากการขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง (Urbanization) ก่อให้เกิดความหนาแน่นและแออัด เมืองต่าง ๆ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คำนึงถึงปัญหาในจุดนี้ จึงเป็นที่มาในการผลักดัน โครงการเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศขับเคลื่อนด้วย BCG Model เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างเท่าทัน และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวมอย่างมีเสถียรภาพ ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถ ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศเมือง เมืองต้องมีการปรับแบบแผนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการคุณภาพอากาศ น้ำ ขยะ พื้นที่สีเขียว ฯลฯให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18 พื้นที่ 15 จังหวัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

สามารถติดตามข้อมูล พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของ  BCG  Model  ได้ทุกช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ ติดตามได้ที่ YouTube Green Thailand ตามลิงก์ด้านล่างนี้
18 พฤศจิกายน 2564  116

พิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

18 พฤศจิกายน 2564  15

สส. ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และเอสซีจี ส่งมอบหน้ากากอนามัยรวมใน "กล่อง BOX บุญ" ให้ ร.พ. ทั้วไทย