สส. จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนถ่ายทอดผลงานคลิปและสารคดีสั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หวังเป็นเครื่องมือกระตุ้นความตระหนักรู้ 20 ตุลาคม 2564  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รางวัล คลิปวีดีทัศน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าวสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (20 ต.ค. 64) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดึงเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิปหรือสารคดีสั้น หวังช่วยสร้างแรงผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อสส.) กล่าวว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ รวมทั้งการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั่วโลก เพราะส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยากรเป็นวงกว้าง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา ได้แก่ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ที่กำหนดให้ทุกประเทศเสนอเป้าหมายและความก้าวหน้าของการดําเนินงานภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นระยะ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเวทีการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่ปี 2535 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7 – 20% ของภาวะปกติก่อนปี 2563 และสำหรับในปี 2564 ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติครั้งที่ 26 หรือการประชุม COP26 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี 2593

.

undefined

.

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในระดับบุคคล ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสามารถสร้างแรงผลักดันให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิทัศน์และสื่อสารสารคดี ภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปิดให้เยาวชนจากทั่วประเทศร่วมนำเสนอแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านการประกวดคลิปและสารคดีสั้น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเด็ก อายุ 7 – 12 ปี และระดับเยาวชน อายุ 13 – 18 ปี โดยผู้ชนะเลิศ ของแต่ละระดับจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตรตามลำดับ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ผลงาน

.

undefined

.

undefined

.

undefined

.

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มุ่งหวังในการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจ นำเสนอแนวคิดและแนวทางลดผลกระทบผ่านการประกวดคลิปหรือสารคดีสั้น นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมพลังความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ “Action for Climate Empowerment” ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่สู่สาธารณะ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยกันลดผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป อสส. กล่าวทิ้งท้าย

.

undefined

21 ตุลาคม 2564  34

ดาวทะเล ดวงดาวแห่งทะเลสีสันที่มีชีวิต

23 ตุลาคม 2564  79

ทส. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม