ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 19 ตุลาคม 2564  215  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผลการประเมิน ข่าวสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรม 18 พื้นที่ 15 จังหวัด เข้าร่วมตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และให้คำแนะนำในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable City) ตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวม 4 ด้าน 35 ตัวชี้วัด นั้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ได้มีมติเห็นชอบและรับรองผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 กรมส่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

1. ใบประกาศเกียรติคุณเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) จำนวน 16 เมือง

2. โล่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2564 - 2566

ระดับ 2 : ระดับทองแดง (Bronze Level) จำนวน 7 เมือง

ระดับ 3 : ระดับเงิน (Silver Level) จำนวน 5 เมือง

ระดับ 4 : ระดับทอง (Gold Level) จำนวน 4 เมือง

3. โล่ Surveillance Audit ปี 2564

จำนวน 1 เมือง

.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เมืองได้เข้าร่วมการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งขอมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติความเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เมืองที่ผ่านการประเมินดังกล่าว รายละเอียดสามารถดาวโหลดเอกสารตามคิวอาร์โคด

.

undefined

.

หรือดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2564.pdf ขนาด: 0.694 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

19 ตุลาคม 2564  36

The story of "Climate Chancellor" E2

20 ตุลาคม 2564  45

รมว.ทส. ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง "เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"