ประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกรุงเทพมหานคร ระดับเขต , ระดับกลุ่ม และกรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2565  49  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ระดับเขต.pdf ขนาด: 3.086 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ประกาศรายชื่อคณะะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่ม.pdf ขนาด: 0.562 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกรุงเทพฯ.pdf ขนาด: 0.874 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

17 มีนาคม 2565  69

นโยบายสิ่งแวดล้อม