ขอเชิญร่วมงานการประชุมชี้แจงโครงการ G-Green การส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ 21 มกราคม 2565  141  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้แทนหน่วยงาน สถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และสำนักงาน ที่สนใจขอการรับรองมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ G-Green กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองและสอบถาม ?? ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. นี้