ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล 17 ธันวาคม 2564  36  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง (Urbanization) ก่อให้เกิดความหนาแน่นและแออัด เมืองต่าง ๆ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18 พื้นที่ 15 จังหวัด เป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่จะต้องขับเคลื่อนเชิงรุก ให้เมืองมีองค์ความรู้ในการปรับตัวรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวม 4 ด้าน 35 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการ สร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินและรับรองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายและภาคีร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำกรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (Self-Assessment Report, SAR)  และเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปปรับใช้ในการพัฒนาทั้งคนและเมือง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และช่วยยกระดับการพัฒนาเมืองสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ในการนี้ ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18 พื้นที่ 15 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังรายละเอียดโปสเตอร์ด้านล่างนี้