ประเด็นความเสี่ยงสูงต่อระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23 พฤศจิกายน 2564  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่