มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 09 ธันวาคม 2564  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

07 ธันวาคม 2564  16

มาตราการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรมุ่งสู่ ISO 14001:2015 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม