ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ สส.7430-008-0004-3/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

30 มีนาคม 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2565) ซื้อน้ำดื่ม เม.ย 65 - ก.ย 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2565  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2565) ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส สส.7430-008-0004-3/59 (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด)