ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะ 02 มีนาคม 2565  19  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 มีนาคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 kVa ของเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2565  21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ