ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

28 กุมภาพันธ์ 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2565) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ (บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2565) จ้างจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ออล ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง