ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2565) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ (บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

25 กุมภาพันธ์ 2565  23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

25 กุมภาพันธ์ 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง