ประกาศเลขที่ 27/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 03 กุมภาพันธ์ 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม

03 กุมภาพันธ์ 2565  26

ประกาศเลขที่ 26/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

04 กุมภาพันธ์ 2565  15

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)