ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม

27 มกราคม 2565  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)