ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

27 มกราคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เ อ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง