ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 25 มกราคม 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม

25 มกราคม 2565  10

ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

26 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก