ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

12 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)