ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

24 มกราคม 2565  17

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 ธันวาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง