ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ 11 มกราคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

11 มกราคม 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สำหรับภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง