ประกาศเลขที่ 22/2565 ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิสก์ e-bidding 10 มกราคม 2565  31  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มกราคม 2565  26

ประกาศเลขที่ 21/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม 2565  25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding