ประกาศเลขที่ 21/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 10 มกราคม 2565  26  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มกราคม 2565  8

ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2565) ซื้อกล่องอเนกประสงค์ 70 ใบ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2565  32

ประกาศเลขที่ 22/2565 ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิสก์ e-bidding