ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.4/2565) จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

07 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.3/2565) จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก